Objavljeno dana

O Bogoopštenju, oBoženju i oHrišćenju

oBoženju i oHrišćenju

O Bogoopštenju

Kada ljudsko biće nasluti, izvan ograničenja svojih čula, postojanje duhovnog, i kada se svim srcem, svim umom, i svom snagom svojom ustremi ka zadobijanju Duha Svetoga – tada dolazi u stanje neprekidnog Bogoopštenja – stalnog dodira sa Tvorcem.

A prvi korak ka Bogoopštenju je potpuno predavanje sebe Bogu. Posle: Bog je taj koji deluje a ne čovek. Tada smo mi samo dobrovoljno oruđe u Njegovim rukama, pokretani Njime i u mislima,i u željama, i u osećanjima,i u rečima , i u radu.

Otac Tadej nas uverava da je Bogoopštenje normalno stanje duše. Čovek je stvoren za takav život. Greh je udaljio čoveka od ovakvog života.I zato ga on mora ponovo da zadobije. Mi se u stvari trudimo da dođemo u normalno, zdravo stanje.

Onda je čovek jedno s Bogom i Bog u njemu deluje.Takav samo telom živi na Zemlji, a duhom je u carstvu nebeskom.

A čovek koji svesno nosi u sebi carstvo božije zrači svetim mislima , Božijim mislima. Carstvo božije u njemu stvara atmosferu carstva nebeskog. U ophođenju sa ljudima takav čovek je blag, krotak i popustljiv.

Uloga hrišćana u svetu je da pročišćuju atmosferu na Zemlji, i šire atmosferu carstva božijeg. Ko nosi u sebi carstvo božije , taj će ga neosetno i na druge prenositi. A atmosfera Zemlje je vrlo osetljiva. Pogotovo na stalno zračenje stanja brige iz ljudskih bića. Čovek je u svom padu, eonima, usput pokupio i zavisnost od navike da stalno zbog nečeg ili nekog – brine. Atmosferi Zemlje zaista nije potrebno još briga.

Pa, prema tome , prekinimo da se brinemo – SADA! Ovog trenutka predajmo sebe Gospodu našem Isusu Hristu na spasenje.

Osetimo u sebi, u svom srcu, treperavo prisustvo Hristovo.

A ako dođe do omaje, i našu pažnju i svest na tren zarobe druga treperenja, odlučno se ponovo, i ponovo naštimujmo na treperenje svog sopstvenog bića – Hrista u našim srcima.

Uzmimo pecački štap svoje čiste svesti i naštimujmo ga na oktave ljubavi vertikalnog vremena – podignimo Hristov Krst u sebi.

Sve to zarad carstva božijeg koje je istina, mir i radost u Duhu Svetome. Biti krotak, dobar, nikad se ne ljutiti, biti uvek zadovoljan.

Jer:  Bog je život,

                        Bog je ljubav,

                                    Bog je mir,

                                                Bog je radost.

Mi bi trebalo da se trudimo za svoje dobro : da se u nam učvrsti mir, radost, ljubav Božija.Ona duša koja je krotka i smirena  – ona zrači plemenitost i dobrotu. Takva duša i kad ćuti zrači iz sebe uvek mirne , tihe talase i treperenja pune ljubavi i dobrote. Takva se duša ne vređa kada je vređate i grdite. Trebalo bi da se potrudimo da budemo dobri, uvek mirni, tihi, da svugde osećaju mir i tišinu iz nas.

Svaki posao, svaka misao, rad, da sve potiče od srca. Kad sve iz srca potiče onda je to sabiranje svih umnih sila u srcu. Na taj način postanimo svesni da je u nama Božanski život i Božanska energija.

U prisustvu Svetog Duha postoji samo jedan zakon – zakon ljubavi.

O oHrišćenju  

A oHrišćenje znači podići nivo vlastite svesti do mesta gde se može čuti Hristova svest. To stremljenje daje smisao našem životu jer živeti to znači činiti to.

Promena se dešava blago i nežno, kroz vrlo jednostavno i potpuno čisto ushićenje koje nastaje iz iskustva poistovećenja sa Hristom. To je bezuslovno čist ali strm i uzak put. On vodi poniznosti i ljubavi koja zahteva najveću hrabrost. Takva poniznost nema zahteva, tako da se stvara dovoljno unutrašnje tišine, da bi čula.

Smisao Hristovog učenja i oHrišćenja je duhovni razvoj.To je put prema nivou svesti gde se postiže zajedništvo sa Bogom posredstvom Duha Svetoga.

Da li je spoljašnji život težak ili lagan, postaje nevažno – jer se srce i um kreću ispravnim putem. Iskusimo kroz Hrista: mir, prihvatanje, spokojnost, uvažavanje, zahvalnost, radost, skromnost, opraštanje i svojevoljnu nameru u delanju. Neka nas teši i pomaže nam istina da je Hrist dostupan svima i uvek.

Dakle, „ trčimo k biljezi, k daru gornjeg zvanja Božijega u Isusu Hristu „ , kako objavi Sveti Pavle Filibljanima. Pronađimo Boga ponovo kroz Isusa Hrista, oHrišćenjem. Hrist je naš spasilac i iscelitelj na putu vraćanja vere u Boga.

Buđenje Hristove svesti u svakom od nas je buđenje duha jedinstva, duha voljenosti i stvaralaštva u svakom od nas. Svi smo jedno u Isusu Hristu, i sve možemo u Isusu Hristu.

Ja sam deo Hristove svesti, i ona je deo mene. Nisam odvojen od Hrista niti je On odvojen od mene.

Zadatak

Naš primarni zadatak je da probudimo živog Hrista u našem srcu.

Poistovećenje sa Hristom ključ za vremena koja leže pred nama.

Stvoreni smo da budemo hramovi Božije svesnosti.

Budimo strpljivi. Stalno održavajmo vatru svoje ljubavi. Napustimo svoje ljudske predstave o Bogu, zarad Žive Stvarnosti Božijeg Prisustva.

Pozovimo Gospoda u naša srca. Neka Sveti Duh bude vodilja svih naših odluka. Dozvolimo Hristovim opažanjima da lagano teku kroz našu svesnost. Spoznajmo sebe kao jedno sa svojim Tvorcem.

Uživajmo u svom radu i donosimo sreću onima koji sa nama dele prostor i vreme.

Neka nam srca budu mirna. Pronađimo vremena da budemo spokojni , da budemo sa Tvorcem.

Neka i pokret i spokoj budu zajedno.